بدنه رنگ فابریک تک باز شده از روی اتاق کامل

شامل کاپوت جلو یا درب موتور/گلگیر های جانبی /دربها که شامل 4 درب میباشد /صندوق عقب

در تصادفات باشدت پایین که یک یا چند قطعه قابل تعویض ضربه خورده وملزم به تعویض ان هستیم میتوان از قطعات تک ماننده درب جلو تک گلگیر و یا قطعات دیگر که استفاده نمود

که چند نمونه خدمت شما ارائه میگردد

قطعات فوق از روی اتاق کاملی باز میشود که از شرکت سایپا وایران خودرو مستقیم خریداری شده وبه صورت تک ویا اتاق کامل خدمت مشتریان ارائه میگردد

 قطعات ال90 

کاپوت جلو سفید ال90

گلگیر جلو سفید ال90

درب جلو سفید ال90

درب عقب سفید ال90

درب صندوق عقب ال90

شرکت سایپا/شرکت ایران خودرو/پارس خودرو

رنگ بندی 

خاکستری سفید مشکی

 قطعات پارس /405/اس ال ایکس 

کاپوت جلوپارس /405/اس ال ایکس

گلگیر جلوپارس /405/اس ال ایکس

درب جلوپارس /405/اس ال ایکس

درب عقب پارس /405/اس ال ایکس

درب صندوق پارس /405/اس ال ایکس

شرکت ایران خودرو

رنگ بندی 

خاکستری سفید مشکی

 قطعات دنا/دنا پلاس

کاپوت جلودنا/دنا پلاس

گلگیر جلودنا/دناپلاس

درب جلودنا/دناپلاس

درب عقب دنا/دناپلاس

درب صندوق دنا/دناپلاس

شرکت ایران خودرو

رنگ بندی 

خاکستری سفید مشکی

 قطعات 206/207

کاپوت جلو206/207

گلگیر جلو206/207

درب جلو206/207

درب عقب 206/207

درب صندوق 207/206

شرکت ایران خودرو

رنگ بندی 

خاکستری سفید مشکی