قیمت اتاق کامل پرایدسفید 131/111/132/151

اتاق کامل پرایددرجه یک رنگ فابریک کارخانه سایپا

اتاق کامل پراید 131 

اتاق کامل پراید 132

اتاق کامل پراید111

اتاق کامل پراید وانت 151

رنگ بندی اتاق کامل پراید

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

قیمت اسکلت اتاق پرایدسفید 131/111/132/151

اسکلت اتاق پرایددرجه یک رنگ فابریک کارخانه سایپا

اسکلت اتاق پراید 131 

اسکلت اتاق پراید 132

اسکلت اتاق پراید111

اسکلت اتاق پراید وانت 151

رنگ بندی اسکلت اتاق پراید

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

قیمت کاپوت جلو سفید پراید 131/111/132/151

(درب موتور)کاپوت جلو پراید رنگ فابریک کارخانه سایپا

کاپوت جلو پراید 131 

کاپوت جلوپراید 132

کاپوت جلو پراید111

کاپوت جلو پراید وانت 151

رنگ بندی کاپوت جلو  پراید

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب جلو راننده پراید رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب جلو راننده پراید 131 

درب جلو راننده پراید 132

درب جلو راننده پراید111

درب جلو راننده پراید وانت 151

رنگ بندی درب جلو راننده  پراید

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب جلو شاگرد رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب جلو شاگرد پراید 131 

درب جلو شاگرد پراید 132

درب جلو شاگرد  پراید111

درب جلو شاگرد پراید وانت 151

رنگ بندی درب جلو شاگرد پراید

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب عقب راننده رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب عقب راننده پراید 131 

درب عقب راننده پراید 132

درب عقب راننده پراید111

رنگ بندی درب عقب راننده پراید

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب عقب شاگرد رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب عقب شاگرد پراید 131 

درب عقب شاگرد پراید 132

درب عقب شاگرد پراید111

رنگ بندی درب عقب شاگرد پراید

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

گلگیر جلو شاگرد پراید رنگ فابریک کارخانه سایپا

گلگیر جلو شاگرد پراید 131 

گلگیر جلو شاگرد پراید 132

گلگیر جلو شاگرد پراید111

گلگیر جلو شاگرد پراید وانت 151

رنگ بندی گلگیر جلو شاگرد پراید

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

گلگیر جلو راننده پراید رنگ فابریک کارخانه سایپا

گلگیر جلو راننده پراید 131 

گلگیر جلو راننده پراید 132

گلگیر جلو راننده پراید111

گلگیر جلو راننده پراید وانت 151

رنگ بندی گلگیر جلو راننده  پراید

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

قیمت درب صندوق عقب سفید پراید /111

درب صندوق عقب پراید رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب صندوق عقب پراید111

رنگ بندی درب صندوق عقب پراید111

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

قیمت درب صندوق عقب سفید پراید 131

درب صندوق عقب پراید رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب صندوق عقب پراید 131 

رنگ بندی درب صندوق عقب پراید131

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

قیمت درب صندوق عقب سفید پراید132

درب صندوق عقب پراید رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب صندوق عقب  پراید 132

رنگ بندی درب صندوق عقب پراید132

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا

قیمت درب صندوق عقب سفید پراید151

درب صندوق عقب پراید رنگ فابریک کارخانه سایپا

درب صندوق عقب  پراید 151

رنگ بندی درب صندوق عقب پراید151

سفید خاکستری نقره ای مشکی

رنگ فابریک کارخانه سایپا