قیمت اتاق کامل تیبا/ساینا/کوییک

مشاهده اتاق کامل تیبا1/تیبا2/کوییک/ساینا

اتاق کامل کوییک سفید 

اتاق کامل تیبا 1سفید

اتاق کامل سایناسفید

اتاق کامل تیبا2سفید

شرکت سایپا

رنگ بندی 

سفید/مشکی/نقره ی/خاکستری

رنگ فابریک کارخانه

قیمت اسکلت اتاق تیبا/ساینا

مشاهده اسکلت اتاق تیبا1/تیبا2/کوییک/ساینا

اسکلت اتاق کوییک سفید 

اسکلت اتاق تیبا 1سفید

اسکلت اتاق سایناسفید

اسکلت اتاق تیبا2سفید

شرکت سایپا

رنگ بندی 

سفید/مشکی/نقره ی/خاکستری

رنگ فابریک کارخانه

قیمت درب صندوق ساینا

درب صندوق عقب تیبا1/تیبا2/کوییک

درب صندوق عقب ساینا سفید

درب صندوق عقب تیبا1سفید

درب صندوق عقب تیبا 2سفید

رنگ بندی 

سفید/مشکی/خاکستری/نقره ای

رنگ فابریک کارخانه

کاپوت تیبا رنگ فابریک
قیمت کاپوت جلو/تیبا/ ساینا

کاپوت جلو  تیبا1/تیبا2/کوییک

درب صندوق عقب ساینا سفید

درب صندوق عقب تیبا1سفید

درب صندوق عقب تیبا 2سفید

رنگ بندی 

سفید/مشکی/خاکستری/نقره ای

رنگ فابریک کارخانه

قیمت گلگیر جلو/تیبا/ساینا

گلگیر جلو شاگرد تیبا1/تیبا2/کوییک

گلگیر جلو شاگردساینا سفید

گلگیرجلوشاگرد تیبا1سفید

گلگیرجلوشاگرد تیبا 2سفید

رنگ بندی 

سفید/مشکی/خاکستری/نقره ای

رنگ فابریک کارخانه

قیمت گلگیر جلو/تیبا/ساینا

گلگیر جلو راننده تیبا1/تیبا2/کوییک

گلگیر جلوراننده ساینا سفید

گلگیرراننده تیبا1سفید

گلگیرجلوراننده تیبا 2سفید

رنگ بندی 

سفید/مشکی/خاکستری/نقره ای

رنگ فابریک کارخانه

قیمت درب جلوراننده/تیبا/ساینا

درب جلوراننده تیبا1/تیبا2/کوییک

درب جلوراننده ساینا سفید

درب جلوراننده تیبا1سفید

درب جلوراننده تیبا 2سفید

رنگ بندی 

سفید/مشکی/خاکستری/نقره ای

رنگ فابریک کارخانه

قیمت درب جلوشاگرد/تیبا/ساینا

درب جلوشاگردتیبا1/تیبا2/کوییک

درب جلوشاگردساینا سفید

درب جلوشاگردتیبا1سفید

درب جلوشاگرد تیبا 2سفید

رنگ بندی 

سفید/مشکی/خاکستری/نقره ای

رنگ فابریک کارخانه

قیمت درب عقب راننده/تیبا/ساینا

 درب عقب راننده/تیبا1/تیبا2/کوییک

 درب عقب راننده/ ساینا سفید

 درب عقب راننده/ تیبا1سفید

 درب عقب راننده/ تیبا 2سفید

رنگ بندی 

سفید/مشکی/خاکستری/نقره ای

رنگ فابریک کارخانه

قیمت درب عقب شاگرد/تیبا/ساینا

درب عقب شاگرد تیبا1/تیبا2/کوییک

درب عقب شاگرد ساینا سفید

درب عقب شاگرد تیبا1سفید

درب عقب شاگرد تیبا 2سفید

رنگ بندی 

سفید/مشکی/خاکستری/نقره ای

رنگ فابریک کارخانه