اتاق کامل 

درتصادفات باشدت بالا و واژگونی های شدید که هیچ یک از قطعات سالم نمیماند وباید اتا ق کامل باید خریداری شده وروی ان نصب شود

که نوع خریداری شدن ان در صفحه اول توضیح داده شده است

اتاق کامل ال90 رنگ فابریک

شرکت سایپا/شرکت ایران خودرو

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای

اتاق کامل پراید رنگ فابریک

شرکت سایپا/131/132/111/151

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری

درب صندوق پژو

اتاق کامل پژو405 رنگ فابریک

شرکت ایران خودرو

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری

اتاق کامل پژوپارس رنگ فابریک

شرکت ایران خودرو

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری

اتاق کامل تیبارنگ فابریک

شرکت سایپا/تیبا1_تیبا2

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری

اتاق کامل دنارنگ فابریک

شرکت ایران خودرو/دنا_دنا پلاس

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری

اتاق کامل پژوslxرنگ فابریک

شرکت ایران خودرو

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری

اتاق کامل پژو206رنگ فابریک

شرکت ایران خودرو/206هاچبک_206 اس دی

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری

اتاق کامل 405رنگ فابریک

شرکت ایران خودرو

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری

اتاق کامل پراید 151رنگ فابریک

شرکت سایپا

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری/ابی

درب صندوق پژو

اتاق کامل پژو405رنگ فابریک

شرکت ایران خودرو

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری

اتاق کامل پژو207رنگ فابریک

شرکت ایران خودرو/207هاچبک_207 اس دی

رنگ بندی

سفید/مشکی/نقره ای/خاکستری